BOX 713       WEYBURN, SASKATCHEWAN  S4H 2K8                            PHONE: 306-842-6149       FAX: 306-842-0296                                   Email: skhereford@sasktel.net